Navigation Menu

+ Istraživanje i mapiranje

Podizanje svijesti o rudarskoj baštini

Uvod

Rudarstvo i srodne industrije, odigrale su veliku ulogu u pojedinim regijama zemalja bivše Jugoslavije i ostavile trag koji je u različitim sredinama/zemljama različito valoriziran. Rudarstvo, kao i u slučajevima industrijskog nasljeđa, iziskuje sveobuhvatan pristup u planiranju kojem u svakom smislu treba predhoditi istraživanje o statusu postojećih rudnika kako bi se sprovele daljnje aktivnosti u smjeru podizanja svijesti o rudarskoj baštini i pokrenuli projekti razvoja istih.

Svrha ovog istraživanja je istražiti vrijednost i percepciju javnosti kao i struke u odnosu na rudarsku (industrijsku) baštinu u zemljama partnerima projekta Rudnici kulture. Upitnikom se ujedno mapiraju bivši i sadašnji rudnici kako bi se ispitala njihova relevantnost i mogućnosti prenamjene za uspostavljanje Rudnika kulture. Istraživanje se provodi među partnerima, učesnicima multilateralne platforme „Rudnici kulture“, što je ujedno i test samog pilot-upitnika.

Kriteriji

Određivanje kriterija u procesu odabira cjelina povezanih s glavnom tematskom odrednicom „rudarsko industrijsko nasljeđe u području zemalja bivše Jugoslavije“ i umrežavanje tematskog klastera.
Kriteriji obuhvaćaju Opće i posebne kriterije. Opći kriteriji podrazumijevaju slijedeće tematske odrednice: kulturno nasljeđe čiji sastavni dio je i industrijsko nasljeđe odnosno rudarsko nasljeđe, te antropološko-geografski okvir kojim se uspostavlja pripadanje određenom povijesnom, geografskom, kulturnom podneblju i/ili zajedničkom povijesnom razdoblju. Posebni kriteriji odnose se na specifične uvijete ratom stradalih područja.

Obzirom na činjenicu da je ideja projekta već zadana, te da su partneri okupljeni oko sličnih/istih interesa kriteriji se u najširem smislu odnose na nekoliko osnovnih pretpostavki:
• riječ je o aktivnim rudnicima u čijem djelokrugu postoje i napušteni nadzemni i podzemni kopovi i/ili objekti koji više nisu u funkciji;
• i/ili riječ je u postojećim rudnicima, bilo u društvenom, državnom ili privatnom vlasništvu, u kojima je prestala eksploatacija i ne planira se ponovna eksploatacije rude, barem ne u svim njegovim dijelovima;
• te da je u iste uz određene uvjete i sigurnosne mjere moguće ući i istražiti ih za potrebe prve faze projekta i određivanja stanja izabranih lokaliteta uz minimalne zahvate (tehničke i financijske) od strane stručnjaka (speleologa, geologa, kulturnih djelatnika, arhitekata, dizajnera, umjetnika, sociologa i/ili drugih potrebnih stručnjaka).

Opći kriteriji:
– Na lokalitetu postoji trag rudarskih/industrijskih struktura/postrojenja, nadzemni i podzemni objekti i kopovi;
– Status rudnika – zatvoreni rudnik i/ili rudnik pred zatvaranjem u narednih 5 godina;
– Status rudnika – aktivan rudnik s napuštenim nadzemnim i podzemnim objektima i kopovima;
– Status rudnika – strojevi i ostala imovina;
– Status rudnika – vlasništvo;
– Status rudnika – sigurnost ulaska;
– Na lokalitetu postoje sačuvani izvorni eksterijeri/interijeri;
– Lokalitet je dio industrijskog nasljeđa, odnosno određenog povijesne i/ili geografske cjeline;
– Lokalitet je dio šireg spektra kulturnog nasljeđa;
– Na lokalitetu se može ustvrditi postojanje identiteta pojedinca/zajednice povezanog s rudarskim nasljeđem;
– Lokalitet se očituje specifičnom industrijskom vizurom;
– Lokalitet ima značajke graditeljske baštine/arhitekture/urbanizma;
– Lokalitet ima povijesne značajke;
– Na lokalitetu postoji trag o uvjetima življenja stanovnika i radnika, o tzv. „radničkom stanovanju“;
– Postojanje materijalnih predmeta i objekata (strojevi, alati i slični artefakti);
– Postojanje dokumentacije;
– Očuvanje lokaliteta doprinjet će budućim generacijama uvid u prošlost i zajednički kulturni identitet u području rudarstva i rudarske industrije.
– Lokalna zajednica ima interes i/ili već koristi ili je učinila korake ka prenamjeni prostora;
– Na lokalitetu je moguće ustvrditi stupanj devastacije i/ili očuvanosti objekata, opasnost od daljnje devastacije, opasnost od uništenja baštinskih obilježja;
– Na lokalitetu je moguće utvrditi postojanje planova prenamjene i tko ih vodi;
– Svi navedeni kriteriji temelj su uspostavljanja i izgradnje arhivske baze koja se tematski odnosi na rudarstvo i pripadajuće industrijsko i kulturno nasljeđe.

Posebni kriteriji:

Posebni kriteriji koje smo obavezni uzeti u obzir od samog početka razvoja projekta i suradničke platforme odnosi se na lokalite koji su bili u zoni ratnih stradanja, te na taj način svjesno i odgovorno prikupiti saznanja i mišljenja pojedinaca i relevantnih institucija, te građu tretirati transparetno i s uvažavanjem žrtava i njihovih obitelji ukoliko za to postoji i najmanja sumnja.

U posebne kriterije spada i IT aspekt projekta odnosno tehnički status partnera, kompentencija i korištenje novih tehnologija u radu.

Napomena za ispunjavanje upitnika: Ukoliko je potrebno slobodni ste dodati „Dodatne opise i pojašnjenja“. Vrlo je važno da odgovore koji se tiču materijalne i nematerijalne baštine (objekti, ambijenti, povijest, kultura, kopovi, stanovništvo) budu popraćeni s dokumentacijom (ilustracije planovi, fotografije i ostali vizualni materijali).

Za potrebe projekta Rudnici kulture / Mines of Culture 2013/14, a u svrhu istraživanja i mapiranja potencijalnih lokaliteta Rudnika kulture, ovaj upitnik izradio je stručni tim Polygon – Centara za istraživanja i razvoj projekata u kulturi, travanj 2013.

dokument za preuzimanje

RK_kriteriji i Upitnik

Detektiranje i suodnos glavnih aktera

Uvod
Po završenom prvom dijelu istraživanja, mapiranje se nastavlja tematskom cjelinom koja podrazumijeva detektiranje i vizualizaciju suodnosa glavnih aktera koja će se odvijati u obliku radionica, a koje vode Marko Sančanin i Branka Cvjetičanin. Cjelokupni proces odnosi se na detektiranje odnosa javnog, privatnog i civilnog sektora izabranih primjera slučaja – Idrija, Labin, Vrdnik, Ljubija i Mojkovac. Primjer kojim se otpočinje situacija je grada Labina i Podzemnog grada XXI kako bi se kroz diskusiju i vizualizaciju detektirao suodnos svih uključenih aktera, njihova interesna preklapanja, moguća i nemoguća partnerstva svih koji su na neki način trenutno uključeni u dijalog oko prostora bivših rudnika i imaju ili nemaju viziju njihove revalorizacije. Fokus usmjeravamo na interes lokalne zajednice i njihove potrebe i želje (slučaj Mojkovac i želje građana da se rudnik ne otvara), ili na inicijative koje objedinjuju različite sektore (slučaj Labin i umjetnička inicijativa LAEa), ili kultura življenja uvjetovana rudarskom baštinom (slučaj Idrija).

 

dokument za preuzimanje

RUDNICI KULTURE_analiza glavnih aktera